Terms of Use

Myia Systems s.r.o.,
se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 041 62 404
(dále jen "Myia" nebo "Poskytovatel")

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1 Tyto podmínky upravují pravidla použití mobilní aplikace Myia (dále jen "Aplikace") a webového rozhraní Myia Events (dále jen "Rozhraní") (společně dále jen "Služba") organizátory Akcí (dále jen "Organizátor").
 • 1.2. Služba je poskytována prostřednictvím webových stránek umístěných na internetové adrese https://myia.events (dále jen "Webová stránka").

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • 2.1. Na základě registrace Organizátora provedené na Webové stránce může Organizátor přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Organizátor provádět objednávání služeb (dále jen "uživatelský účet").
 • 2.2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání služeb je Organizátor povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Organizátor povinen aktualizovat při jakékoliv jejich změně. Údaje uvedené Organizátorem v uživatelském účtu a při objednávání služeb považuje Myia za správné.
 • 2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Organizátor je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • 2.4. Organizátor není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • 2.5. Myia může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Organizátor svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy Organizátor poruší své povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek.
 • 2.6. Organizátor bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Služby, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 3.1. Webové rozhraní Služby obsahuje informace o cenách. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 3.2. Pro objednání Služeb vyplní Organizátor objednávkový formulář na Webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • Objednávaných službách a jejich parametrech,
  • způsobu úhrady kupní ceny
 • 3.3. Před zasláním objednávky je Organizátorovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Organizátor Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Organizátorovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Organizátora uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „Elektronická adresa organizátora“).
 • 3.4. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Organizátorem vzniká přijetím objednávky.
 • 3.5. Organizátor souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 4.1. Cenu Sužeb a případné náklady spojené s jejich dodáním dle kupní smlouvy může Organizátor uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
  • bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele.
 • 4.2. V případě bezhotovostního převodu na účet Poskytovatele je závazek Organizátora uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
 • 4.3. Poskytovatel vystaví Organizátorovi daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Organizátorovi po uhrazení ceny Služby a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Organizátora.

5. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO PROVOZ SLUŽEB

 • 5.1. Myia je online služba, která vyžaduje trvalé připojení k internetu.
 • 5.2. Webová část služby vyžaduje poslední verzi webového prohlížeče Google Chrome, Edge nebo Internet Explorer.
 • 5.3. Mobilní část služby vyžaduje mobilní operační systém Android verze 5.0 a vyšší nebo iOS 9 a vyšší
 • 5.4. Neneseme žádnou odpovědnost za skutečné nebo jen případné škody jakékoli povahy, které by mohly být způsobeny nesprávným užitím Služby z vaší strany, nedostupností Služby kvůli nefunkčnímu připojení k Internetu, nedostupností Služby nebo kvůli nefunkčnosti jiných systémů nebo programů.
 • 5.5. Služba může být v některých výjimečných případech na omezenou dobu nedostupná z důvodu údržby Aplikace či její aktualizace, kvůli případným potížím vzniklým ve zkušebním provozu či kvůli skutečnostem vzniklým mimo naši možnou kontrolu.
 • 5.6. Nedostupnost Služby nezakládá nárok na odškodné za dané období či na náhradu škody, ani na smluvní pokutu.
 • 5.7. Služba může obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo typografické chyby, které budou opraveny, jakmile je odhalíme – vaše postřehy a připomínky jsou vítány.
 • 5.8. Služba je nepravidelně aktualizována. Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění Službu aktualizovat a upravovat.
 • 5.9. Služba obsahuje některé odkazy na webové stránky třetích stran, zejména odkazy na platební bránu. Pro užívání webových stránek třetích stran, na něž jsou uvedeny odkazy, mohou platit jiné podmínky užití než pro užívání Služby. Za stránky třetích stran neneseme žádnou zodpovědnost.

6. LICENCE

 • 6.1. Užíváním Služby berete na vědomí, že jediným vlastníkem veškerých autorských práv, práv k ochranným známkám a práv k duševnímu vlastnictví, je Poskytovatel. Službu tak můžete používat pouze v souladu s těmito Podmínkami.
 • 6.2. Porušení pravidel uvedených v těchto Podmínkách, zejména poskytnutí přístupu ke službě jinému uživateli nad rámec sjednané licence, může mít za následek omezení či úplné zamezení přístupu ke Službě, a to bez finanční náhrady.
 • 6.3. Vyhrazuje si právo k ukončení Služby, o čemž bychom vás ovšem informovali alespoň 3 měsíce předem. Také si vyhrazujeme právo zpoplatnit zvlášť v budoucnu přidané nové části aplikace.
 • 6.4. Vyhrazujeme si právo změnit specifikace a parametry služeb, přičemž na tuto změnu vždy upozorníme dopředu e-mailem a v rámci aplikace.

7. PODMÍNKY UŽITÍ SLUŽBY

 • 7.1. Organizátor je zodpovědný za způsob použití Služby a za zabezpečení vlastního uživatelského účtu.
 • 7.2. Organizátor pomocí služby vytváří virtuální prostor, který je zpřístupněn dalším osobám, které se do něho připojují pomocí mobilní aplikace Myia. Organizátor zpřístupňuje tento prostor vygenerováním přístupového kódu.
 • 7.3. Poskytovatel není zodpovědný za jakékoliv škody způsobené aktivitou osob, které se připojili do zpřístupněného prostoru.
 • 7.4. Veškerá data nahraná do virtuálního prostoru jsou majetkem Organizátora.
 • 7.5. Organizátor je zodpovědný za to, že nahraná data a aktivity prováděné ve virtuálním prostoru neporušují tyto obchodní podmínky ani žádné zákony, například autorský zákon.
 • 7.6. Organiz8tor zodpovídá za to, že virtuální prostor nebude používán k jakékoliv nelegální činnosti, nebo činnosti, která poškozuje nebo omezuje práva někoho jiného, nebo dobré mravy, zejména pak:
  • Propagace rasismu, fašismu, komunismu a jiné násilné ideologie
  • Šíření virů a škodlivého kódu
  • Pornografie, pedofilie, gambling
  • Propagace a zobrazování jakéhokoliv násilí
  • Šíření dat, která poškozují práva někoho jiného
  • Napomáhání nelegální činnosti

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. Soulad s GDPR

 • 9.1. Myia i Organizátor se zavazují nakládat s osobními údaji v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen "GDPR").
 • 9.2. Organizátor bere na vědomí, že je samostatným správcem oprávněným samostatně určovat účely a prostředky zpracování osobních údajů účastníků akcí (dále jen "Účastníci"), jakož i nesoucím odpovědnost za dodržování podmínek dle GDPR.

10. Účely zpracování osobních údajů

 • 10.1. Organizátor je oprávněn využít osobní údaje Účastníků pouze pro účely plného využití funkcionalit Služby, zejména k vytvoření uživatelského účtu Účastníků v Aplikaci, k prezenci Účastníků eventů, k možnosti jejich vzájemné interakce, pro přístup Účastníků k dokumentům z eventu, pro pokládání dotazů vystupujícím na akci, sběr zpětné vazby, předávání organizačních informací a zasílání followupu (nikoliv obchodních sdělení).
 • 10.2. Myia se zavazuje informovat Účastníky o tom, že Organizátor jejich údaje využije k účelům vymezeným v odstavci 10.1, prostřednictvím svých Zásad zpracování osobních údajů . V případě, kdy Organizátor vytváří Účastníkovi uživatelský účet v Aplikaci, zavazuje se sám informovat Účastníka o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů prostřednictvím svých Zásad zpracování osobních údajů.
 • 10.3. Hodlá-li Organizátor údaje Účastníků získané prostřednictvím Rozhraní použít k jiným účelům, než které jsou uvedeny v odstavci 10.1, je povinen náležitě splnit svou informační povinnost vůči Účastníkům a zajistit jejich souhlas k takovému zpracování, je-li souhlasu třeba. Organizátor může využít vzorový souhlas se zasíláním obchodních sdělení, který je k dispozici v Rozhraní.
 • 10.4. Jestliže Organizátor sídlí ve třetí zemi ve smyslu GDPR nebo do takové země předává osobní údaje Účastníků, je povinen Účastníky ve formuláři pro získání údajů informovat o tom, ve kterých zemích budou osobní údaje zpracovávány. Organizátor je dále povinen zajistit informovaný souhlas Účastníků s předáváním údajů do těchto zemí a upozornit je na rizika, která z takového zpracování plynou. K tomuto účelu může využít vzorový souhlas s předáváním do třetích zemí, který je k dispozici v Rozhraní.

11. Zabezpečení osobních údajů

 • 11.1. Organizátor se zavazuje nepředávat osobní údaje Účastníků jiným osobám, s výjimkou zpracovatelů, které uvede ve formuláři pro získání údajů Účastníků. Organizátor je oprávněn předat osobní údaje Účastníků jiné osobě, pro niž akci pořádá, a to za podmínky, že tuto osobu ve formuláři pro získání údajů Účastníků řádně označí. Organizátor prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci se ve vztahu k osobním údajům Účastníků zavázali k mlčenlivosti.
 • 11.2. Organizátor prohlašuje, že přijal veškerá opatření uvedená v článku 32 GDPR, jejichž přijetí po něm lze spravedlivě požadovat s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

12. Odpovědnost za zpracování osobních údajů

 • 12.1. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Organizátora, na jehož základě má MYIA právo okamžitě odstoupit od smlouvy, se se považuje zejména:
  • a) použije-li Organizátor údaje Účastníků MYIA k účelům jiným než vymezeným v odstavci 10.1, aniž by subjekty údajů o takovém zpracování informoval nebo aniž by od nich získal souhlas, je-li souhlasu dle GDPR třeba;
  • b) zašle-li Organizátor obchodní sdělení Účastníkovi, který neudělil k zasílání obchodních sdělení souhlas nebo
  • c) poruší-li povinnost stanovenou odstavcem 10.3, 10.4 nebo 11.2.
 • 12.2. Poruší-li Organizátor své povinnosti podle odstavce 12.1, je Myia oprávněna mu okamžitě znepřístupnit jeho uživatelský účet.
 • 12.3. Poruší-li Organizátor povinnosti podle této smlouvy, má Myia právo požadovat náhradu vzniklé újmy, včetně újmy spočívající v poškození dobrého jména Myia.

13. DORUČOVÁNÍ

 • 13.1. Organizátorovi může být doručováno na Elektronickou adresu organizátora.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • 14.3. Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa pro doručování Drtinova 557/10, 150 00, Praha 5, adresa elektronické pošty info@getmyia.com, telefon +420 774 709 217.


V Praze, 25.5.2018

Nebo se nám ozvěte